Tiền kiếp và mối liên quan đến vấn đề của hiện tại

Mỗi vấn đề ta gặp trong cuộc sống luôn mang một tư tưởng liên quan tới một tiền kiếp trong quá khứ. Cuộc sống là những trải nghiệm thú vị, thay vì trốn tránh hãy vượt qua nó. Đó chính là quá trình phát triển và hoàn thiện bản thân trong luân hồi