Câu chuyện vị vua trẻ và tên trộm, bài học về “Thủ nhu và thủ tĩnh”-P2

“Thục năng trọc dĩ trừng – Tĩnh chi từ thanh” – Ai có thể làm nước đục trong trở lại ngoài cách tĩnh lại từ từ.
“Binh vô thường hình, thuỷ vô thường thế” – Mềm mỏng để thích ứng và biến hoá thích ứng với vạn sự.